โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กรณีให้มีการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
          วันที่ 22 มีนาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ทั้งนี้ให้แก้ไข 4 มาตรา โดยมาตรา 1 และ 2 เป็นชื่อและกำหนดการบังคับใช้ ส่วนมาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 39/1 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เปลี่ยนเป็น “เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ และให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดย สรุปในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญ ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวก และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่แจ้ง คณะรัฐมนตรี”

          สำหรับมาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด วรรคเก้า วรรคสิบ วรรคสิบเอ็ด และวรรคสิบสอง ของมาตรา 39/1 “ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการจัดให้มีการออก เสียงประชามติ และประกาศผลการออกเสียงประชามติ และจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสาม เพื่อเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนทราบได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดเวลาในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญการออกเสียงประชามติ การนับคะแนน บัตรเสีย และการประกาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา http://hilight.kapook.com/view/134461