ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Citizenforum  – พลเมืองเสวนาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นความร่วมมือของ  “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป”  (Reform Now Network : RNN) กับองค์กร เครือข่าย และพลเมืองที่ตื่นตัว ที่มีแนวคิดร่วมกันเพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศให้เกิดความก้าวหน้า เช่น สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา โครงการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม​สุขภาวะ (Change Fusion)เครือข่ายลงขันความคิดปฏิรูปประเทศไทย มูลนิธิเอเชีย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน สถาบันพระปกเกล้า สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

1.​citizenforum.in.th ​คืออะไร

 • เป็นพื้นที่กลางของพลเมืองในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศ ตามแนวคิด “เชื่อมโยง- แบ่งปัน- เปลี่ยนแปลง” (Connect – Share- Change) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เราเชื่อว่าหากเครือข่ายนำข้อมูลมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบ จะสามารถช่วนกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้
 • เป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงเนื้อหา ที่พลเมืองได้มีส่วนร่วมโดยตรง

2.เข้าไปแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง นอกจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร

 • ติดตามความเคลื่อนไหวการปฏิรูปในด้านต่างๆ
 • ร่วมเสนอความเห็นต่อการปฏิรูป และการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา
 • ร่วมโหวตลงคะแนนเสียงต่อประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ควรมีการลงมติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่, ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่,  การปฏิรูปตำรวจควรทำอย่างไร  ฯลฯ

3.ใช้งานอย่างไร

 • ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งเดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือ ได้ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย เข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนผ่าน Facebook
 • ในบางโอกาสจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพบปะหารือ เช่น ค่ายพลเมืองเสวนา

4.ทำแล้วได้อะไรบ้าง จะนำข้อมูลที่ได้ไปทำอะไรต่อ

 • เป็นการสะท้อนความคิดเห็นให้สังคมไดัรับรู้ในฐานะพลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen)
 • เป็นกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของพลเมือง เป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
 • ข้อมูลที่ได้ (ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล) จะเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน และเพื่อสมาชิกและองค์กรต่างๆทั้งในและนอกเครือข่าย
 • ข้อมูลที่ได้ในเชิงปริมาณ จะนำมาประมวล นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ และการใช้ประโยชน์ขององค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เช่น ผลทางสถิติ ผลการโหวต กราฟ แผนภาพ อินโฟกราฟฟิก ฯลฯ

5.สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • เพิ่มช่องทางในการแสดงความเห็น การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายช่วยสร้างพลังทางสังคมในการผลักดันแก้ไขปัญหา ซึ่งโดยปกติไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยคนๆ เดียว หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
 • การเชื่อมต่อข้อมูล ข้อเสนอที่มีจำนวนมาก และกระจัดกระจายของเครือข่ายปฏิรูปด้านต่างๆ
  ช่วยสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างข้อเสนอของภาคพลเมือง กับองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดตัดสินใจระดับนโยบาย

6.ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางตรง ทางอ้อม มีอะไรบ้าง

ทางตรง

 • การใช้สิทธิการแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองต่อการปฏิรูปประเทศ
 • มีพื้นที่ในการแชร์และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป

ทางอ้อม

 • การร่วมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมือง
 • การเรียนรู้ทำความเข้าใจเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปในเชิงลึก
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูล ข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์