โดย  ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์และคณะนักวิจัย 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สามารถดูเปรียบเทียบเนื้อหา พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้าฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B5VPIyyUkgGZa2haOVVRaXF5a2s/view?usp=sharing