เห็นด้วยกับการให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนพัฒนาและส่งเสริมเกษตรยั่งยืนหรือไม่

ที่มาภาพ rangsitfarm.wordpress.com

       ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มาตั้งแต่ครั้งอดีต ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก แต่ปัจจุบันภาคการเกษตรไทยกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตในหลายด้าน นำมาสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมาแม้สังคมไทยจะมีความตื่นตัวมากขึ้นในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในการผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผ่านมา ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

ปัจจุบันแม้การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยจะมีความคืบหน้ามากขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นระบบและสามารถขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

แม้รัฐจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับนโยบายมากขึ้น แต่รูปธรรมในทางปฏิบัติก็คงเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยในปี 2559 งบประมาณด้านการเกษตรยั่งยืนได้รับการจัดสรรไม่ถึง 1% ของงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด  อีกทั้งแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนส่วนมากอยู่บนฐานโครงการเป็นหลัก จึงไม่มีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยเฉพาะในระยะยาง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เห็นด้วยกับการให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนพัฒนาและส่งเสริมเกษตรยั่งยืนหรือไม่

เห็นด้วย – เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ และสร้างกลไกดำเนินการในทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยรัฐมีหน้าที่หนุนเสริม

ไม่เห็นด้วย –ไม่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายอยู่แล้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตด้านล่างเห็นด้วยกับการให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนพัฒนาและส่งเสริมเกษตรยั่งยืนหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น