เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำ SEA ก่อนการมีโครงการพัฒนา

ที่มาภาพ link.springer.com

แม้ระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อ EIA และ EHIA (ในกรณีที่ประเมินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมิน พิจารณา และนำเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอันเกิดจากโครงการพัฒนา แต่ในความเป็นจริง กระบวนการทำ EIA และ EHIA ยังไม่โปร่งใสและยังมีข้อบกพร่องหลายส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำรายงาน พิจารณา การติดตามตรวจสอบ และที่สำคัญ ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนาเหล่านั้นอย่างแท้จริง

ได้มีความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ปัญหา ไปจนถึงขั้นการปฏิรูประบบ เพื่อไม่ให้ EIA เป็นเพียง “ตรายางรับรองโครงการดังเช่นอดีต อย่างไรก็ตาม EIA/EHIA ยังติดกับดักของเงื่อนไขการพิจารณาเพียงในระดับ “โครงการ” ทำให้ไม่เห็นภาพและทิศทางการพัฒนาเป็นระบบ ทั้งพื้นที่  จึงมีแนวคิดการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessent) หรือ SEA เพื่อเป็นหาทางเลือกของการพัฒนาในระดับที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น  และการให้ทางเลือก ของการ “ไม่ดำเนินการ” หากพบว่าการพัฒนาเหล่านั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงจนไม่สามารถลดผลกระทบหรือเยียวยาได้ดำเนินการไป  SEA จึงถูกวางให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในทางปฏิบัติ การจัดทำ SEA ยังประสบปัญหาการขาดความรู้และความเข้าใจ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล ยังไม่รวมไปถึงช่องทางและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชนเองยังเคลือบแคลงว่ากลไกนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลเสีย ทำให้การเติบโตทางธุรกิจชะลอตัว และไม่เป็นผลดีต่อการแข่งขันทางค้า

จึงอยากฟังเสียงและความเห็นของคุณต่อการผลักดันระบบSEA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำ SEA ก่อนการมีโครงการพัฒนา

เห็นด้วย-- SEA จะนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในระดับที่กว้างกว่าระดับโครงการ (หนุนเสริมระบบ EIA/EHIA)

ไม่เห็นด้วย-- ยังขาดความชัดเจนของการดำเนินงาน อาจใช้การปรับปรุงระบบ EIA/EHIA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าจะจัดทำรายงาน SEA เพิ่มขึ้นอีก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตด้านล้าง

 

 

 เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำ SEA ก่อนการมีโครงการพัฒนาร่วมแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น