ควรยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กรหรือไม่

ที่มาภาพ: www.nongwaeng.com        

กระแสของการควบรวมหรือยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนเป็นข้อเสนอหนึ่งของการปฏิรูปการกระจายอำนาจในช่วงที่ผ่านมา เพราะมักมีข้อครหาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่จำเป็นให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทั่งในแง่ของความเป็นองค์กรเองที่ไม่สามารถทำงานหรือขับเคลื่อนงานให้เหมาะสมกับการมีอำนาจและหน้าที่ซึ่งได้รับมาจากส่วนกลางได้

          ในแง่ของหลักการควบรวม (amalgamation) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประสบการณ์ของต่างประเทศ ได้ยึดหลักการประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง โดยเงื่อนไขที่รองลงมาคือสภาพที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่ เช่นในประเทศญี่ปุ่นที่การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแบบค่อยเป็นค่อยไป และควบคู่กับการปฏิรูปการกระจายอำนาจภายในประเทศ โดยปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆมาจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากจำนวนประชากรลดลง สถานการณ์ทางการคลังท้องถิ่นนั้นย่ำแย่ หรือแม้แต่การเปลี่ยนรูปแบบของการดำรงชีวิตของคนในสังคมไปจากเดิม ล้วนแต่เป็นเหตุของการนำไปสู่การควบรวมที่มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวขึ้น

          สำหรับบริบทของสังคมไทย ข้อเสนอเรื่องการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ และยังเป็นข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของอำนาจทางการเมืองภายในท้องถิ่น เช่น การควบรวมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลแล้วจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียอำนาจภายในท้องถิ่น หรือจำนวนของสภาชิกสภาหลังจากการควบรวมที่ยอมรับได้ การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางของการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจบนพื้นฐานของหลักประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งเพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายในที่สุด  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควรยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กรหรือไม่​

เห็นด้วย                  เพราะจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีจำนวนมากเกินไป และเมื่อเทียบกับศักยภาพของการทำงานตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่มากพอทำเรื่องที่สำคัญเช่นเทศบาลได้ จึงน่าจะมีการควบรวมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

ไม่เห็นด้วย     เพราะการควบรวมยังไม่มีหลักการที่แน่นอน แม้ในร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดจะบรรจุหลักการดังกล่าวเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้อธิบายกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งภายในท้องถิ่นได้ การเปลี่ยนแปลงด้วยการควบรวมจึงต้องกระทำอยู่บนความพร้อมของท้องถิ่นด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตได้ด้านล่าง

 ควรยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กรหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น