ควรมีหน่วยงานกลางที่กระจายอำนาจให้องค์กรบริหารท้องถิ่นทั่วประเทศทำงานอย่างมีเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่

ที่มาภาพ: uthumphon.cdd.go.th

          สภาพปัญหาของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของไทยที่ผ่านมา มักติดขัดด้วยกฎระเบียบและการทำงานที่รวมศูนย์การกำหนดแนวทางด้วยส่วนกลางจากหลายหน่วยงานเป็นหลัก ทำให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพในแง่ของแนวทางและการทำงานที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน ร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านการลงมติโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นแห่งชาติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบการกระจายอำนาจให้มีการทำงานเป็นเอกภาพเพื่อให้การกระจายอำนาจมีความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม ทั้งนี้ ยังระบุให้มีการประเมินผลจากการกระจายอำนาจนั้นโดยหน่วยงานดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นแห่งชาติจึงทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ส่วนกลางกระจายอำนาจด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ทั้งยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีทิศทางการทำงานร่วมกันโดยตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกผลักดันให้เข้าเป็นคณะกรรมการดังกล่าวให้มีการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันอีกด้วย

          การกำหนดให้มีหน่วยงานกลางและกฎหมายส่งเสริมการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่นเพื่อกำกับทิศทางการกระจายอำนาจให้กับองค์กรบริหารท้องถิ่นเช่นนี้ ก็เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้น นอกจากการจัดตั้งหน่วยงานไว้คอยขับเคลื่อนการทำงานอย่างอิสระแล้ว การกำหนดให้มีประมวลกฎหมายจัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นและกฎหมายส่งเสริมการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่นยังเป็นประเด็นที่ถูกกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นกลไกสำคัญควบคู่กับการจัดตั้งหน่วยงานให้มีอำนาจชัดเจนและมีการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควรมีหน่วยงานกลางที่กระจายอำนาจให้องค์กรบริหารท้องถิ่นทั่วประเทศทำงานอย่างมีเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่

เห็นด้วย          เนื่องจากที่ผ่านมา การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักขึ้นอยู่กับการกำหนดของส่วนกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักไม่ค่อยมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการทำงานด้วยตนเอง จนทำให้การทำงานของแต่ละท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเชื่อมต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมและถูกควบคุมโดยกลไกการบริหาราชการจากส่วนกลางอย่างใกล้ชิด

ไม่เห็นด้วย       เพราะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความเป็นอิสระมากพอสมควร ประกอบกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว จึงน่าจะพัฒนาบทบาทของหน่วยงานเหล่านั้นให้ทำหน้าที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจอย่างจริงจังมากกว่าการตั้งหน่วยงานอื่นขึ้นมาใหม่ 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตด้านล่างควรมีหน่วยงานกลางที่กระจายอำนาจให้องค์กรบริหารท้องถิ่นทั่วประเทศทำงานอย่างมีเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  • Naruthep Prommarthet 18/09/2015 13:30:39
    น่าเสียใจที่คนเข้าเว็บนี้น้อย น้อยเพราะอะไร หรือผมคิดไปเองว่าน้อย เจ้าของเว็บเคยคิดหรือไม่ครับ ....