เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรกำกับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีอิสระในการทำงาน

 

ที่มาภาพ: http://www.nw-local.go.th/

เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรกำกับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีอิสระในการทำงาน​

          ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรบริหารท้องถิ่นถูกกำกับดูแลตามกฎหมายเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยที่ผ่านมา องค์กรบริหารท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมถูกกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการทำงาน ด้วยฐานความคิดเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากระบบราชการจนทำให้การทำงานของท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีความคล่องตัว เพราะติดกับกฎระเบียบมากเกินไปจนยังผลให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ และในบางแห่งที่มีการริเริ่มนวัตกรรมของบริการสาธารณะที่มากกว่ากฎหมายกำหนด แต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ก็ไม่สามารถทำได้

          ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จึงผ่อนคลายปัญหาดังกล่าวด้วยการทำให้องค์กรบริหารท้องถิ่นมีความเป็นอิสระมากขึ้นในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนโดยคำนึงถึงการทำหน้าที่ของท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยองค์กรบริหารท้องถิ่นบางแห่งที่สามารถพึ่งตนเองได้ก็สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลมากนัก เมื่อเทียบกับองค์กรบริหารท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้อยลงมาซึ่งอาจจะยังกำกับดูแลอยู่ แต่ให้ยึดหลักของความอิสระที่เหมาะสมกับการทำงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เห็นด้วยหรือไม่ว่าการกำกับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็น

เห็นด้วย                    เพราะที่ผ่านมา องค์กรบริหารท้องถิ่นมักติดกับกฎระเบียบและการกำกับดูแลจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ และเป็นผลให้การจัดบริการสาธารณะภายในท้องถิ่นไม่สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้จริง

ไม่เห็นด้วย       เพราะอาจทำให้องค์กรบริหารท้องถิ่นมีอิสระจนเกินไปและอาจตรวจสอบการทำงานไม่ได้

ร่วมโหวตด้านล่างนี้เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรกำกับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีอิสระในการทำงานร่วมแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น