เห็นด้วยหรือไม่กับ “สมัชชาพลเมือง” ช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

          ร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้ความสำคัญกับการทำให้พลเมืองเป็นใหญ่ พลเมืองจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงถูกยกระดับให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยกลไกเชิงสถาบันเช่นสมัชชาพลเมือง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นตามมา

          สมัชชาพลเมืองเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแง่ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น การตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญภายในท้องถิ่น และยังเป็นช่องทางสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น ดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 215 วรรค 3 ของร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ว่า “...เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ พลเมืองอาจรวมกันเป็นสมัชชาพลเมืองซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากองค์ประกอบที่หลากหลายจากพลเมืองในท้องถิ่น และมีความเหมาะสมกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ มีภารกิจในการร่วมกับองค์กรบริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในในมาตรานี้...”

          สมัชชาพลเมืองจึงเป็นอีกกลไกซึ่งร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญด้วยความหวังว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้มีความเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม และยิ่งไปกว่านั้น คือการเป็นเสียงสะท้อนความต้องการของชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หันมาให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะดังกล่าวแล้วพบว่า ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมโดยมีการนำมาปฏิบัติมากว่าทศวรรษคือ “สภาเมืองขอนแก่น” โดยเทศบาลนครขอนแก่นจัดทำเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสะท้อนความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะประเด็นเชิงนโยบายซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงได้เข้ามาร่วมให้ความเห็นต่อแนวทางการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

อรทัย ก๊กผล. Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2546.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี “สมัชชาพลเมือง” เป็นช่องทางสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นด้วย                    เพราะถือเป็นนวัตกรรมของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นเป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม  เนื่องจากสมัชชาพลเมืองจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐฟังเสียงของประชาชนมากขึ้น

ไม่เห็นด้วย       เพราะสมัชชาพลเมืองอาจเป็นคู่ขัดแย้งใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคู่แข่งทางการเมืองในท้องถิ่นผ่านช่องทางของสมัชชาพลเมือง ประกอบกับสมัชชาพลเมืองไม่ได้มีสภาพเป็นองค์กรที่เป็นทางการ โดยมีกฎหมายรองรับการทำงาน จึงไม่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือแม้แต่หนุนเสริมการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตได้ที่ด้านล่างนี้เห็นด้วยหรือไม่กับ “สมัชชาพลเมือง” ช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  • Naruthep Prommarthet 09/08/2015 10:47:11
    เห็นด้วยกับรูปแบบนี้ แต่ต้องพึงระวัง และผู้ที่เข้าไปอยู่ในกลไกนี้จะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ ใช่เป็นเพียงฐานเพื่อต่อรอง หรือก้าวไปสู่บทบาทของท้องถิ่น ต้องเข้าใจ และวัดใจกันจริงๆว่าสุดท้ายทำเพื่อสังคม หรือทำเพื่อตนเอง