รัฐควรกำกับควบคุมระบบเกษตรพันธะสัญญาให้มีความเป็นธรรมหรือไม่

ที่มาภาพ: sathai.org

ที่มา

เกษตรพันธสัญญา คือ การเกษตรที่มีข้อตกลงกันระหว่างเกษตรกรกับบริษัทว่าบริษัทจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีและกำหนดราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การทำสัญญาหรือข้อตกลงจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามชนิดของผลผลิตและบริษัทธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยมีการดำเนินเกษตรพันธสัญญามากว่า 30 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เช่น ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่เนื้อ และปลากระชัง ธุรกิจการปลูกพืช ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญานับแสนราย

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่า ระบบเกษตรพันธสัญญาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรหลายประการ โดยที่ไม่มีกฎหมายหรือกลไกเชิงสถาบันใดๆ จากภาครัฐที่จะมาช่วยกำกับดูแลให้ระบบพันธสัญญามีความเป็นธรรมกับเกษตรกร

ประการที่ 1 ความไม่ธรรมในกำหนดข้อตกลงในสัญญา  บริษัทเป็นผู้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว เกษตรกรผู้เป็นคู่สัญญาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอย่างชัดเจน 

ประการที่ 2  ความไม่เป็นธรรมจากการผูกขาดปัจจัยการผลิตและตลาด บริษัทที่ทำสัญญาส่วนใหญ่ เป็นผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตและตลาดในเกือบทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ควบคุมราคาปัจจัยการผลิต อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงมีอำนาจควบคุมตลาดรับซื้อผลผลิต

ประการที่ 3  ความไม่เป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์  แม้ว่าเกษตรกรหลายรายจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ แต่เกษตรกรบางส่วนกลับได้รับผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบริษัทไม่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนตามประสิทธิภาพการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เกษตรกรต้องตกอยู่ในภาวะยากจนในที่สุด

ประการที่ 4 ความไม่เป็นธรรมในการรับความเสี่ยง เกษตรกรต้องรับผิดชอบความเสี่ยงด้านการผลิตแต่เพียงฝ่ายเดียวเกือบทั้งหมด อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาด เป็นต้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นนท์ นุชหมอน. 2556 . การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย : เกษตรพันธสัญญา ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เป็นไท

พอพันธ์ อุยยานนท์ และ อภิญญา วนเศรษฐ. มปป. รายงานวิจัยเกษตรพันธะสัญญา : กลไกสร้างความเหลื่อมล้าและเป็นธรรม?.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เบญจพรรณ เอกะสิงห์และคณะ.2557. ผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา. แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แนวทางปฎิรูป

รัฐควรตรวจสอบและควบคุมระบบเกษตรพันธะสัญญาให้มีความเป็นธรรมหรือไม่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควร   

-  มีกลไกเชิงสถาบันที่ช่วยตรวจสอบและกำกับดูแลให้การทำเกษตรพันสัญญาทุกรูปแบบมีความเป็นธรรมกับเกษตรกร และทำให้เกษตรกรและบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำเกษตรพันธสัญญาร่วมกันอย่างยุติธรรม

- เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรและบริษัทธุรกิจเกษตรสร้างข้อตกลงและดำเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาดร่วมกันอย่างเป็นธรรม

ไม่ควร

- ปล่อยให้เกษตรกรกับบริษัทธุรกิจเกษตรตกลงกันเองดีอยู่แล้ว  

- สามารถให้ความรู้กับเกษตรกรให้รู้เท่าทันข้อตกลงในสัญญาการผลิตได้อย่างทั่วถึง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตด้านล่าง

 รัฐควรกำกับควบคุมระบบเกษตรพันธะสัญญาให้มีความเป็นธรรมหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น