เห็นด้วยหรือไม่ ที่ชุมชนหรือบุคคลจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพได้เอง

ที่มาภาพ: senate.go.th

ที่มา

ปัจจุบันบริการสาธารณะที่จัดทำโดยองค์กรบริหารท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจไม่ตอบโจทย์หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน จึงมีแนวคิดว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะบนฐานของความต้องการของชุมชนเอง เนื่องจากผู้ที่เข้าใจชุมชนดีที่สุดก็คือคนในชุมชนนั้นๆ ตามหลักการ Contestability ว่าด้วยการทำงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของการจัดบริการสาธารณะ นอกจากนั้นหลักการนี้ยังสอดคล้องต่อหลักการกระจายอำนาจในแง่ของการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนหรือชุมชนที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น

 

แนวทางการปฏิรูป

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในหมวดการกระจายอำนาจ มาตรา 211 ได้กำหนดไว้ว่า “การจัดทำบริการสาธารณะใดที่ชุมชนหรือบุคคลสามารถดำเนินการได้โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าองค์กรบริหารท้องถิ่น รัฐหรือองค์กรบริหารท้องถิ่น ต้องกระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และต้องส่งเสริมให้องค์กรบริหารท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เห็นด้วยหรือไม่ ที่ชุมชนหรือบุคคลจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพได้เอง

เห็นด้วย               

- การเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน หรือภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะมากขึ้น

- ประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองและชุมชนได้ตรงจุด

 

ไม่เห็นด้วย

- หน้าที่เหล่านี้เป็นขององค์กรบริหารท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพัฒนาความสามารถขององค์กรมากกว่าจะสร้างกลไกอื่นขึ้นมาอีก

- เมื่อประชาชนจัดการกันเอง อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าเดิม หากมีกลุ่มหรือองค์กรเข้ามาหาประโยชน์ส่วนตัว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโหวตด้านล่าง

 เห็นด้วยหรือไม่ ที่ชุมชนหรือบุคคลจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพได้เองร่วมแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น