ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ... (ฉบับเตรียมลงประชามติ)


เสวนา “กึ่งศตวรรษ เปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย”

แบ่งปันหน้านี้
วาระรัฐธรรมนูญ


สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นทางการ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (ฉบับเตรียมลงประชามติ)
เส้นทางสู่ความปรองดองงานศึกษากฎหมายควรรู้คู่รัฐธรรมนูญ


พระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าPoll


เห็นด้วยกับการให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนพัฒนาและส่งเสริมเกษตรยั่งยืนหรือไม่
เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำ SEA ก่อนการมีโครงการพัฒนา
ควรยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กรหรือไม่
ควรมีหน่วยงานกลางที่กระจายอำนาจให้องค์กรบริหารท้องถิ่นทั่วประเทศทำงานอย่างมีเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่
ควรจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมหรือไม่
เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรกำกับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีอิสระในการทำงาน


News
ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง
Videos


เสวนา “กึ่งศตวรรษ เปาโล แฟร์ แด่ผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย”
เสวนา“100 ปี จอห์น ดิวอี้ กับการเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่านการศึกษา”
เวที บ่องตง ประชามติ เท ไม่เท

คำชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ